กลุ่ม เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง

7
  • จำนวน/หน้า :

ผลิตตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภุมิภาค ขนาดความยาว 6,8,9,12.0,12.20,14.0,14.30 และ 22 เมตร

ขนาด 0.15x0.25x3.55 ม. และ 0.15x0.30x4.60 ม.

ผลิตข้อกำหนดและมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ทุกขนาดตามข้อกำหนดและมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขนาด 0.10x0.10x1.50 M. ขนาด 0.10x0.10x2.50 M. ขนาด 0.12x0.12x2.00 M. ขนาด 0.12x0.12x2.50 M.…

  • สมอบก

  • กลุ่ม เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง

ขนาด 0.55x0.55x0.15 M

ทุกขนาดตามข้อกำหนดและมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค