วันเด็ก ปี 2563

โพสต์เมื่อ 11/02/2020

บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และ อุปกรณ์ต่าง  ๆ

ให้แก่ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฯลฯ เป็นประจำทุกๆ ปี